Aviso legal

1. Identificación da empresa titular

Denominación social: Arela Solucións, S.C.G.

Nome comercial: Arela Solucións.

Domicilio social: Rúa Castiñeiras, 106-A2, 1º. 15895 Milladoiro – Ames (A Coruña).

CIF: F70365267.

Datos rexistrais: Inscrita no Rexistro Central de Cooperativas en Santiago de Compostela, Tomo VII, Folla 369-SCT, Folio 1, Núm. Asento:1.

Nome de dominio: www.arelasolucions.es.

Datos de contacto:

  • Enderezo postal: Rúa Castiñeiras, 106-A2, 1º. 15895 Milladoiro – Ames (A Coruña).
  • Teléfono de atención ao cliente: 981 941 959.
  • Enderezo de correo electrónico: info@arelasolucions.es.

2. Obxecto

ARELA SOLUCIÓNS S.C.G. (en diante ARELA SOLUCIÓNS) pon a disposición dos usuarios o presente documento, coa finalidade de dar cumprimento ás obrigas dispostas na Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico (LSSI-CE), así como informar a todos os USUARIOS do sitio web respecto a cales son as condicións de uso do sitio web. Este documento exponse con carácter permanente no sitio web titularidade de ARELA SOLUCIÓNS, www.arelasolucions.es, podendo os USUARIOS consultalo, arquivalo, ou imprimilo.

O sitio web www.arelasolucions.es foi desenvolvido para facilitar o acceso aos USUARIOS a toda a información sobre ARELA SOLUCIÓNS e as características dos servizos ofertados, así como outras informacións complementarias que ARELA SOLUCIÓNS inclúe directamente ou a través das correspondentes ligazóns.

Toda persoa que acceda a este sitio web asume o papel de USUARIO, comprometéndose á observancia e cumprimento rigoroso das disposicións aquí dispostas, así como a calquera outra disposición legal que fora de aplicación. ARELA SOLUCIÓNS  resérvase o dereito a modificar calquera tipo de información que puidese aparecer no sitio web www.arelasolucions.es, sen que exista obriga de preavisar ou poñer en coñecemento dos usuarios ditas modificacións.

3. Responsabilidade

ARELA SOLUCIÓNS exímese de calquera tipo de responsabilidade derivada da información publicada no seu sitio web, sempre que esta información fora manipulada ou introducida por un terceiro alleo ao mesmo.

O sitio web de ARELA SOLUCIÓNS, www.arelasolucions.es, pode incluír ligazóns a contidos de terceiros. Dado que non é posible controlar os contidos introducidos polos terceiros nos seus sitios web, ARELA SOLUCIÓNS non asume ningún tipo de responsabilidade respecto a ditos contidos. En todo caso, ARELA SOLUCIÓNS manifesta que procederá á retirada inmediata de calquera contido que puidese contravir a lexislación nacional ou internacional, a moral ou a orde pública, así como poñer en coñecemento das autoridades competentes o contido en cuestión.

ARELA SOLUCIÓNS non se fai responsable da información e contidos almacenados, a título enunciativo pero non limitativo, nos comentarios ou calquera outro medio que permita a terceiros publicar contidos de forma independente no seu sitio web. Non obstante e en cumprimento do disposto no art. 11 e 16 da LSSI-CE, ARELA SOLUCIÓNS ponse a disposición de todos os usuarios, autoridades e forzas de seguridade, para colaborar de forma activa na retirada ou no seu caso bloqueo de todos aqueles contidos que puidesen afectar ou contravir a lexislación nacional, ou internacional, dereitos de terceiros ou a moral e a orde pública. En caso de que o USUARIO considere que existe no sitio web algún contido que puidese ser susceptible desta clasificación, rógase o notifique de forma inmediata ao administrador do sitio web.

Este sitio web foi revisado e probado para que funcione correctamente os 365 días do ano, 24 horas ao día. Non obstante, ARELA SOLUCIÓNS non descarta a posibilidade de que existan certos erros de programación, ou que acontezan causas de forza maior, catástrofes naturais, ou circunstancias semellantes que fagan imposible o acceso ao sitio web.

4. Protección de datos persoais

ARELA SOLUCIÓNS atópase profundamente comprometida co cumprimento da normativa española de protección de datos de carácter persoal, e garante o cumprimento íntegro das obrigas dispostas, así como a implementación das medidas de seguridade dispostas no art. 9 da Lei 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD) e no Regulamento de Desenvolvemento da LOPD.

ARELA SOLUCIÓNS pon a disposición dos USUARIOS a Política de Privacidade da entidade, informando aos usuarios respecto aos seguintes aspectos:

  • Datos do Responsable do tratamento.
  • Datos tratados.
  • Arquivo no que se almacenan.
  • Finalidade do tratamento.
  • Obrigatoriedade ou non de facilitalos, así como as consecuencias en caso de non facilitalos.
  • Sobre os dereitos que asisten a todo usuario e o procedemento para exercitalos.

5. Propiedade intelectual e industrial

O sitio web www.arelasolucions.es, incluíndo a título enunciativo pero non limitativo a súa programación, edición, compilación e demais elementos necesarios para o seu funcionamento, os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos son propiedade de ARELA SOLUCIÓNS ou no seu caso dispón de licenza ou autorización expresa por parte dos autores. Todos os contidos do sitio web atópanse debidamente protexidos pola normativa de propiedade intelectual e industrial.

Independentemente da finalidade para a que foran destinados, a reprodución total ou parcial, uso, explotación, distribución e comercialización destes contidos, require en todo caso da autorización escrita previa por parte de ARELA SOLUCIÓNS. Calquera uso non autorizado previamente por parte do prestador será considerado un incumprimento grave dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial do autor.

Os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos alleos ao prestador e que puidesen aparecer no sitio web, pertencen aos seus respectivos propietarios, sendo eles mesmos responsables de calquera posible controversia que puidese suscitarse respecto aos mesmos. En todo caso, ARELA SOLUCIÓNS conta coa autorización expresa e previa por parte dos mesmos.

ARELA SOLUCIÓNS recoñece a favor dos seus titulares os correspondentes dereitos de propiedade industrial e intelectual, non implicando a súa soa mención ou aparición no sitio web a existencia de dereitos ou responsabilidade algunha de ARELA SOLUCIÓNS sobre os mesmos, como tampouco respaldo, patrocinio ou recomendación por parte do mesmo.

6. Lexislación aplicable e xurisdición

Para a resolución de calquera controversia ou conflito relacionado co  presente sitio web ou das actividades nel desenvolvidas, será de aplicación a lexislación española, á que se someten expresamente as partes, sendo competentes para a resolución de todos os conflitos derivados ou relacionados co seu uso os Xulgados e Tribunais de Santiago de Compostela, renunciando expresamente o USUARIO a calquera outro foro que puidese corresponderlle.